{"LogAceiteTermoLGPDV1":"N000 - Transacao Aprovada","LogPDVCadastroPF2":"N000 - Transacao Aprovada","LogPDVAdesaoPrdV4":"N000 - Transacao Aprovada","NumeroCartao":"63957430030477480","NrCentral":"19142184","llms_ean":"7896026306416"}