{"LogAceiteTermoLGPDV1":"N000 - Transacao Aprovada","LogPDVCadastroPF2":"N000 - Transacao Aprovada","LogPDVAdesaoPrdV4":"N000 - Transacao Aprovada","NumeroCartao":"63957430031752017","NrCentral":"19481572","llms_ean":"7896026306416"}